ARCHIWUM

Wawelska Kooperatywa Spożywcza zaprasza wszystkich zainteresowanych tematami zdrowej, lokalnej żywności, kooperacji, spółdzielczości, sharing economy, integracji lokalnej oraz obywatelskiego aktywizmu na III Otwarty Zjazd Kooperatyw i Piknik Kooperacyjny pod hasłem "W koopie siła!”.

Podczas tegorocznego Pikniku organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej ilości osób z przesłaniem, że istnieje alternatywa dla ekonomii nastawionej wyłącznie na (wy)zysk. Chcą, żeby ludzie dowiedzieli się, czym są kooperatywy, jak założyć kooperatywę lub do niej przystąpić, jakiego rodzaju grupy kooperatywne istnieją oraz jakie korzyści można osiągnąć dzięki współpracy. Chcą także, aby idea kooperacji zyskała nowe oblicze i była inspiracją do oddolnych inicjatyw obywatelskich.

III Otwarty Zjazd Kooperatyw w Krakowie odbędzie się w dniach 7-8.06.2014 w Forum Przestrzenie nad Wisłą. Starając się zachować bilans między kontynuacją i innowacją, organizatorzy postawili sobie dwa główne cele. 
 

  • Pierwszy cel to kontynuacja dyskusji nad rozwojem polskiego ruchu kooperatyw oraz integracja środowisk spółdzielczych i wypracowanie metod ponadregionalnej współpracy. 
     
  • Cel drugi to promocja idei współdziałania i spółdzielczości w szerszych kręgach społeczeństwa, pokazanie rozmaitych form realizowania tych wartości oraz pobudzenie świadomości obywatelskiej poprzez zachętę do partycypacji w oddolnych inicjatywach samoorganizujących się, nieformalnych grup. Te cele odpowiadają podziałowi Zjazdu na dwie odrębne części – na każdą przeznaczono jeden dzień.

     

Sobota 7.06 – będzie pracowitym dniem poświęconym dyskusjom i szukaniu nowych zadań, wyzwań i rozwiązań dla kooperatyw spożywczych w Polsce. Trzy główne tematy, według których ustalony zostanie program rozmów, to współpraca między miastem a wsią, integracja ruchu kooperatyw spożywczych na poziomie krajowym oraz perspektywy rozwoju i rola kooperatyw w upowszechnianiu konsumenckich spółdzielni w ich różnych odmianach. Do udziału w tych rozmowach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Dla osób niezwiązanych bezpośrednio z żadną kooperatywą spożywczą, ale zainteresowanych tym tematem lub treścią prowadzonych w sobotę wykładów, przewiduje się również możliwość uczestnictwa.

W niedzielę 8.06  – w tym samym miejscu odbędzie się całodzienny, otwarty piknik pod hasłem „W koopie siła”. Starając się trafić do jak najszerszego grona odbiorców organizatorzy wyciągają konsekwencje z nazwy organizacji tworząc wydarzenie „kooperatywno-spożywcze”. Spożywczy będzie targ produktów lokalnych, warsztaty kulinarne, warsztaty z zakresu domowych upraw czy z rozpoznawania roślin dla dzieci i dorosłych. Z kolei kooperatywnie działają nie tylko spółdzielnie spożywców, to także inne grupy i kolektywy twórcze, takie jak Wytwórnia, FreeLab, Hackerspace, Miejska Paryzantka Ogrodnicza i wiele innych organizacji, które zaproszą uczestników pikniku do wspólnej pracy i zdobywania nowych umiejętności.

Strona Organizatora: http://zjazdkoop.pl