Wiele osób spotyka się w pracy ze zjawiskami mobbingu, które dotyczą ich samych bądź współpracowników. Jak zachować się w takiej sytuacji? Jakie zachowania są traktowane jako mobbing? Niniejszy artykuł wyjaśnia czym dokładnie jest mobbing w pracy i zawiera odpowiedzi na te i inne pytania. Czym jest mobbing w pracy?

Definicja mobbingu została uregulowana w Kodeksie Pracy, co sprawia że zaliczane są do niego wszystkie czynności wynikające z właściwego artykułu. Jest nim art. 94 [3] §2, który mówi, że: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Z powyższej definicji wynika, że nie każde negatywne zachowanie przełożonego jest mobbingiem, ponieważ musi ono spełniać określone warunki, m.in. czynność musi się powtarzać, czy negatywnie wpływać na samoocenę. Mobbing w pracy może występować na linii przełożony – pracownik lub pomiędzy współpracownikami. Negatywne zachowania mogą dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet, niezależnie od ich stanowiska, czy stażu pracy. 

Przeczytaj także: A czy Ty wiesz jaki masz staż pracy? Najczęściej popełniane błędy w obliczeniach

KURSY ONLINE:
8 razy Odporność dla Firm8 razy O
Program stworzony do walki ze stresem
Sprawdź!

Przykłady mobbingu

Dla lepszego zrozumienia czym w praktyce jest mobbing poniżej znajdują się 3 przykłady zachowań wraz z wyjaśnieniem czy dana sytuacja ma znamiona mobbingu.

1. Przełożony zleca pracownikowi wykonanie zadania, z którego ten się nie wywiązuje. Szef złości się i otwarcie krytykuje pracownika, po czym daje mu dodatkowe dwa dni na realizację powierzonej wcześniej czynności i oczekuje bieżącego informowania o postępach.

W takiej sytuacji nie można mówić o mobbingu. Przełożony ma prawo do krytyki pracownika, jeżeli ten nie wykonał lub nienależycie wykonał zlecone zadanie.

2. Pracodawca wymaga przychodzenia do pracy w weekend i zabierania pracy do domu. Grozi, że odmowa będzie skutkowała zwolnieniem, ponieważ na miejsce pracownika czeka kolejka chętnych.

W tej sytuacji występuje mobbing, ponieważ pracodawca nie ma prawa do przymuszania pracownika do pracy w weekend oraz zastraszania pracownika i zaniżania jego oceny przydatności do pracy.

3. Kierownictwo organizuje zebranie wszystkich pracowników, na którym będą poruszane tematy związane z rozwojem firmy oraz funkcjonowaniem w najbliższych miesiącach. Jeden z pracowników nie został zaproszony. 

Taka sytuacja posiada znamiona mobbingu, ponieważ pracodawca nie może ograniczać dostępu do informacji i pomijać w zgromadzeniach związanych z pracą.

Jak reagować na mobbing w pracy?

Każde zachowanie przejawiające oznaki mobbingu w pracy powinno być obowiązkowo zgłaszane. Przepisy prawa określają, że pracodawca zobowiązany jest do walki z mobbingiem w swojej firmie. Duże przedsiębiorstwa posiadają z reguły specjalne działy, które przyjmują tego typu zgłoszenia. W mniejszych przedsiębiorstwach należy poinformować kierownictwo z pominięciem bezpośredniego przełożonego, jeśli to on jest mobberem. Jeżeli zgłoszenie wewnątrz firmy jest nieskuteczne, warto nadać sprawie oficjalny bieg poprzez złożenie oficjalnej skargi w Państwowej Inspekcji Pracy lub zgłoszeniu sprawy do Sądu Pracy. Bycie ofiarą mobbingu może zmusić do zmiany pracy, jednak nie należy rezygnować z walki o swoje prawa. Pracownik, wygrywając sprawę we właściwym sądzie, może liczyć na odszkodowanie, a w międzyczasie może znaleźć lepszą pracę, np. na aplikuj.pl.

Mobbing w pracy to pewien rodzaj przemocy psychicznej, która nie może być w żaden sposób akceptowana. Jednorazowe przyzwolenie na pewne zachowania, sprawia, że mobber czuje się pewnie i powtarza to samo w przyszłości.